طراحی اوراق اداری و تبلیغاتی

داشتن یک مـجموعه هماهنگ و در عین حال زیبـا از اوراق اداری و تبلیغاتی می تواند مـعرف اعتبار و هویت اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. اوراق اداری حداقل شامل کارت ویزیت، سربرگ و  پاکت نامه میباشد. ایجاد هماهنگی و یکپارچگی کلی در طراحی و گرافیک این اوراق، نشان از اهمیت دادن اشخاص حقیقی و حقوقی در معرفی خود و فعالیتشان دارد.

وب کاران با سال ها تجربه در حوزه طراحی، آماده ارائه خدمات در این زمینه است.…