HTML فشرده سازی کد

با استفاده از این ابزار میتوانید کد HTML صفحه را به صورت minify تولید نمایید. این کار ضمن پایین آوردن حجم صفحه، تاثیر مثبت بر بارگذاری آن دارد.

قسمت head صفحه فشرده نشود