انتخاب کد رنگ های تصویر

با استفاده از این ابزار می توانید کد رنگ های استفاده شده در عکس و همچنین پالت رنگ و رنگ غالب عکس را مشخص کنید. این ابزار کد رنگ ها را در سیستم رنگی RGB, HEX, Hsl, CMYK و ... نمایش میدهد.
عکس مورد نظر خود را از دکمه آپلود عکس، بارگذاری کرده و با حرکت نشانگر موس رو بخش های مختلف عکس، کد رنگی آن مشخص میشود.
HEX code: #5dbcd2
RGB code: rgb(93, 188, 210)
HSL code: hsl(191, 57%, 59%)
Hwb code: hwb(191, 36%, 18%)
CMYK code: cmyk(56%, 10%, 0%, 18%)
Ncol code: C19, 36%, 18%

رنگ غالب:پالت رنگ:

کد مورد نظر با موفقیت کپی شد: