ایجاد رنگ زمینه بصورت گرادینت

تنظيمات رنگ ايجاد گراديانت تصادفي

رنگ هاي مورد نظر خود را از دکمه بالا اضافه نموده و از پلت رنگ پايين تنظيمات لازم را انجام دهید.


%
جهت گراديانت
پيش نمايش تنظيمات

دموي تنظيمات خود را در اين قسمت مشاهده نماييد.


فرمت رنگ را در کد خروجي مشخص نماييد.
دريافت کد

کد بدست آمده را کپي کرده و در فايل CSS خود قرار دهيد.

			-webkit-gradient(
        linear
        left top,
        left bottom,
        color-stop(0.5, #333333),
        color-stop(0.8, #494949)
       )
   
توجه: نسخه 8 IE و پایین تر از گرادیانت پشتیبانی نمی کند لذا در صورت لزوم یک رنگ زمینه ثابت هم به کد خروجی این ابزار اضافه نمایید تا در نسخه های قدیمی IE فضای گرادیانت به صورت بی رنگ یا سفید نمایش داده نشود.

مثال:
background-image: linear-gradient(bottom, rgb(223,2,99) 45%, rgb(255,28,129) 73%);
background-image: -o-linear-gradient(bottom, rgb(223,2,99) 45%, rgb(255,28,129) 73%);
background-image: -moz-linear-gradient(bottom, rgb(223,2,99) 45%, rgb(255,28,129) 73%);
background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(223,2,99) 45%, rgb(255,28,129) 73%);
background-image: -ms-linear-gradient(bottom, rgb(223,2,99) 45%, rgb(255,28,129) 73%);
background-image: -webkit-gradient(linear, left bottom, left top, color-stop(0.45, rgb(223,2,99)), color-stop(0.73,rgb(255,28,129)));
background-color:#900;