تعیین نام رنگ ها

تعدادی از رنگ های شناخته شده و پر کاربرد نام مشخصی هم دارند اما رنگ های زیادی هم هستند که نام رسمی و مشخصی ندارند. مثلا طیف رنگ سبز یا قرمز بسیار گسترده است اما بسیاری از ما فقط نام چند رنگ را می شناسیم. ابزار این صفحه به شما کمک میکند با وارد کردن کد رنگ مورد نظر خود نام رنگ را نیز بدست آورید. برخی از نام ها ممکن است کاربردی سراسری و عمومی نداشته و صرفا توسط این ابزار پیشنهاد شده باشد، اما بهر حال برای نامگذاری بعضی رنگ های کمتر شناخته شده میتواند مفید باشد.