°
%
%
#
نام رنگ
Tangerine Yellow
محدوده رنگ
Yellow