|  
صفحه اصلی > فهرست مقالات > رنگ های وب
مقالات وب، شبکه
 

رنگ های وب (راهنمای کد و نام تعدادی از رنگ های مورد استفاده در طراحی صفحات وب)

طراحان صفحات وب امکان بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را دارند. این رنگ‌ها معمولاً به عنوان یک سه‌گانه سرخ - سبز - آبی (RGB) در مبنای 16 (hexadecimal) تعریف می‌شوند. گاه از نام خود رنگ‌ها هم در فرمول‌نویسی استفاده می‌شود. جدول زیر کد مبنای 16 و همچنین نام تعدادی از رنگ های مورد استفاده در طراحی صفحات وب را نمایش می دهد.

نام کد رنگ در مبنای 16 رنگ نمونه
indianred # CD 5C 5C  
lightcoral # F0 80 80  
salmon # FA 80 72  
darksalmon # E9 96 7A  
lightsalmon # 7A A0 FF  
red # FF 00 00  
crimson # DC 14 3C  
firebrick # B2 22 22  
darkred # 8B 00 00  
 
pink # FF C0 CB  
lightpink # FF B6 C1  
palevioletred # DB 70 93  
hotpink # FF 69 B4  
deeppink # FF 14 93  
mediumvioletred # C7 15 85  
 
lightsalmon # FF A0 7A  
orange # FF A5 00  
darkorange # FF 8C 00  
coral # FF 7F 50  
tomato # FF 63 47  
orangered # FF 45 00  
 
lightyellow # FF FF E0  
lemonchiffon # FF FA CD  
lightgoldenrodyellow # FA FA D2  
papayawhip # FF EF D5  
moccasin # FF E4 B5  
peachpuff # FF DA B9  
palegoldenrod # EE E8 AA  
khaki # F0 E6 8C  
yellow #FF FF 00  
gold # FF D7 00  
darkkhaki # BD B7 6B  
 
greenyellow # AD FF 2F  
chartreuse # 7F FF 00  
lawngreen # 7C FC 00  
lime # 00 FF 00  
palegreen # 98 FB 98  
lightgreen # 90 EE 90  
mediumspringgreen # 00 FA 9A  
springgreen # 00 FF 7F  
yellowgreen # 9A CD 32  
limegreen # 32 CD 32  
mediumseagreen # 3C B3 71  
seagreen # 2E 8B 57  
forestgreen # 22 8B 22  
green # 00 80 00  
olivedrab # 6B 8E 23  
olive # 80 80 00  
darkolivegreen # 55 6B 2F  
darkgreen # 00 64 00  
mediumaquamarine # 66 CD AA  
darkseagreen # 8F BC 8F  
lightseagreen # 20 B2 AA  
darkcyan # 00 8B 8B  
teal # 00 80 80  
 
cyan # 00 FF FF  
lightcyan # E0 FF FF  
paleturquoise # AF EE EE  
aqua # 00 FF FF  
aquamarine # 7F FF D4  
turquoise # 40 E0 D0  
mediumturquoise # 48 D1 CC  
darkturquoise # 00 CE D1  
powderblue # B0 E0 E6  
lightsteelblue # B0 C4 DE  
lightblue # AD D8 E6  
skyblue # 87 CE EB  
lightskyblue # 87 CE FA  
deepskyblue # 00 BF FF  
cornflowerblue # 64 95 ED  
steelblue # 46 82 B4  
cadetblue # 5F 9E A0  
mediumslateblue # 7B 68 EE  
dodgerblue # 1E 90 FF  
royalblue # 41 69 E1  
blue # 00 00 FF  
mediumblue # 00 00 CD  
darkblue # 00 00 8B  
navy # 00 00 80  
midnightblue # 19 19 70  
 
lavender # E6 E6 FA  
thistle # D8 BF D8  
plum # DD A0 DD  
violet # EE 82 EE  
fuchsia # FF 00 FF  
magenta # FF 00 FF  
orchid # DA 70 D6  
mediumorchid # BA 55 D3  
mediumpurple # 93 70 DB  
slateblue # 6A 5A CD  
blueviolet # 8A 2B E2  
darkviolet # 94 00 D3  
darkorchid # 99 32 CC  
darkmagenta # 8B 00 8B  
purple # 80 00 80  
darkslateblue # 48 3D 8B  
indigo # 4B 00 82  
 
cornsilk # FF F8 DC  
blanchedalmond # FF EB CD  
bisque # FF E4 C4  
navajowhite # FF DE AD  
wheat # F5 DE B3  
burlywood # DE B8 87  
tan # D2 B4 8C  
rosybrown # BC 8F 8F  
sandybrown # F4 A4 60  
goldenrod # DA A5 20  
darkgoldenrod # B8 86 0B  
peru # CD 85 3F  
chocolate # D2 69 1E  
saddlebrown # 8B 45 13  
sienna # A0 52 2D  
brown # A5 2A 2A  
maroon # 80 00 00  
 
white # FF FF FF  
snow # FF FA FA  
honeydew # F0 FF F0  
mintcream # F5 FF FA  
azure # F0 FF FF  
aliceblue # F0 F8 FF  
ghostwhite # F8 F8 FF  
whitesmoke # F5 F5 F5  
seashell # FF F5 EE  
beige # F5 F5 DC  
oldlace # FD F5 E6  
floralwhite # FF FA F0  
ivory # FF FF F0  
antiquewhite # FA EB D7  
linen # FA F0 E6  
lavenderblush # FF F0 F5  
mistyrose # FF E4 E1  
 
gainsboro # DC DC DC  
lightgrey # D3 D3 D3  
silver # C0 C0 C0  
darkgray # A9 A9 A9  
gray # 80 80 80  
dimgray # 69 69 69  
lightslategray # 77 88 99  
slategray # 70 80 90  
darkslategray # 2F 4F 4F  
black # 00 00 00  

منبع: http://fa.wikipedia.org
 
 
ارسال به دوستافزایش اندازه فونتکاهش اندازه فونت