|  
ساعت سایر نقاط جهان
صفحه اصلی > فهرست مقالات > رنگ های وب
مقالات وب، شبکه
 
تماس با ما(Whois Lookup) جستجوی دامنه(Whois Lookup) جستجوی دامنه

رنگ های وب (راهنمای کد و نام تعدادی از رنگ های مورد استفاده در طراحی صفحات وب)

طراحان صفحات وب امکان بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را دارند. این رنگ‌ها معمولاً به عنوان یک سه‌گانه سرخ - سبز - آبی (RGB) در مبنای 16 (hexadecimal) تعریف می‌شوند. گاه از نام خود رنگ‌ها هم در فرمول‌نویسی استفاده می‌شود. جدول زیر کد مبنای 16 و همچنین نام تعدادی از رنگ های مورد استفاده در طراحی صفحات وب را نمایش می دهد.

نام کد رنگ در مبنای 16 رنگ نمونه
indianred # CD 5C 5C  
lightcoral # F0 80 80  
salmon # FA 80 72  
darksalmon # E9 96 7A  
lightsalmon # 7A A0 FF  
red # FF 00 00  
crimson # DC 14 3C  
firebrick # B2 22 22  
darkred # 8B 00 00  
 
pink # FF C0 CB  
lightpink # FF B6 C1  
palevioletred # DB 70 93  
hotpink # FF 69 B4  
deeppink # FF 14 93  
mediumvioletred # C7 15 85  
 
lightsalmon # FF A0 7A  
orange # FF A5 00  
darkorange # FF 8C 00  
coral # FF 7F 50  
tomato # FF 63 47  
orangered # FF 45 00  
 
lightyellow # FF FF E0  
lemonchiffon # FF FA CD  
lightgoldenrodyellow # FA FA D2  
papayawhip # FF EF D5  
moccasin # FF E4 B5  
peachpuff # FF DA B9  
palegoldenrod # EE E8 AA  
khaki # F0 E6 8C  
yellow #FF FF 00  
gold # FF D7 00  
darkkhaki # BD B7 6B  
 
greenyellow # AD FF 2F  
chartreuse # 7F FF 00  
lawngreen # 7C FC 00  
lime # 00 FF 00  
palegreen # 98 FB 98  
lightgreen # 90 EE 90  
mediumspringgreen # 00 FA 9A  
springgreen # 00 FF 7F  
yellowgreen # 9A CD 32  
limegreen # 32 CD 32  
mediumseagreen # 3C B3 71  
seagreen # 2E 8B 57  
forestgreen # 22 8B 22  
green # 00 80 00  
olivedrab # 6B 8E 23  
olive # 80 80 00  
darkolivegreen # 55 6B 2F  
darkgreen # 00 64 00  
mediumaquamarine # 66 CD AA  
darkseagreen # 8F BC 8F  
lightseagreen # 20 B2 AA  
darkcyan # 00 8B 8B  
teal # 00 80 80  
 
cyan # 00 FF FF  
lightcyan # E0 FF FF  
paleturquoise # AF EE EE  
aqua # 00 FF FF  
aquamarine # 7F FF D4  
turquoise # 40 E0 D0  
mediumturquoise # 48 D1 CC  
darkturquoise # 00 CE D1  
powderblue # B0 E0 E6  
lightsteelblue # B0 C4 DE  
lightblue # AD D8 E6  
skyblue # 87 CE EB  
lightskyblue # 87 CE FA  
deepskyblue # 00 BF FF  
cornflowerblue # 64 95 ED  
steelblue # 46 82 B4  
cadetblue # 5F 9E A0  
mediumslateblue # 7B 68 EE  
dodgerblue # 1E 90 FF  
royalblue # 41 69 E1  
blue # 00 00 FF  
mediumblue # 00 00 CD  
darkblue # 00 00 8B  
navy # 00 00 80  
midnightblue # 19 19 70  
 
lavender # E6 E6 FA  
thistle # D8 BF D8  
plum # DD A0 DD  
violet # EE 82 EE  
fuchsia # FF 00 FF  
magenta # FF 00 FF  
orchid # DA 70 D6  
mediumorchid # BA 55 D3  
mediumpurple # 93 70 DB  
slateblue # 6A 5A CD  
blueviolet # 8A 2B E2  
darkviolet # 94 00 D3  
darkorchid # 99 32 CC  
darkmagenta # 8B 00 8B  
purple # 80 00 80  
darkslateblue # 48 3D 8B  
indigo # 4B 00 82  
 
cornsilk # FF F8 DC  
blanchedalmond # FF EB CD  
bisque # FF E4 C4  
navajowhite # FF DE AD  
wheat # F5 DE B3  
burlywood # DE B8 87  
tan # D2 B4 8C  
rosybrown # BC 8F 8F  
sandybrown # F4 A4 60  
goldenrod # DA A5 20  
darkgoldenrod # B8 86 0B  
peru # CD 85 3F  
chocolate # D2 69 1E  
saddlebrown # 8B 45 13  
sienna # A0 52 2D  
brown # A5 2A 2A  
maroon # 80 00 00  
 
white # FF FF FF  
snow # FF FA FA  
honeydew # F0 FF F0  
mintcream # F5 FF FA  
azure # F0 FF FF  
aliceblue # F0 F8 FF  
ghostwhite # F8 F8 FF  
whitesmoke # F5 F5 F5  
seashell # FF F5 EE  
beige # F5 F5 DC  
oldlace # FD F5 E6  
floralwhite # FF FA F0  
ivory # FF FF F0  
antiquewhite # FA EB D7  
linen # FA F0 E6  
lavenderblush # FF F0 F5  
mistyrose # FF E4 E1  
 
gainsboro # DC DC DC  
lightgrey # D3 D3 D3  
silver # C0 C0 C0  
darkgray # A9 A9 A9  
gray # 80 80 80  
dimgray # 69 69 69  
lightslategray # 77 88 99  
slategray # 70 80 90  
darkslategray # 2F 4F 4F  
black # 00 00 00  

منبع: http://fa.wikipedia.org
 
*
توجه: *در صورتیکه پیام شما مربوط به مقاله همین صفحه یا هر مبحث و مقاله مشخص دیگری می باشد، حتما" نام مقاله و توضیحات لازم را در فیلد های مربوطه وارد نمایید.


 
ارسال به دوستافزایش اندازه فونتکاهش اندازه فونت
 
 
سایت وب کاران، برنده مدال الکترونیکی کیفیت برتر Elecitex


نشان تعالی
مدال الکترونیکی کیفیت برتر
کلیک برای تایید السیتکس