اسکریپت popUp window

اسکریپتی ساده و کاربردی در صفحات وب. این اسکریپت یک Popup window در دو حالت، یکی روی onLoad صفحه و یکی هم با کلیک روی یک دکمه ایجاد می کند. با حذف اسکریپت هر یک از این حالت ها که در کد نمونه با کامنت مشخص شده است، می توانید از یکی از حالت ها استفاده نمایید. در کد نمونه هر دو حالت در یک صفحه آورده شده است. در صورت نیاز با کم یا زیاد کردن اعداد موجود در اسکریپت سرعت نمایش را افزایش یا کاهش دهید.