دو ماهواره ایرانی دوستی و پیام آماده پرتاب شدند

مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی ایران گفت ماهواره دوستی آماده پرتاب است و تست‌های فنی ماهواره پیام نیز به اتمام رسیده است. این دو ماهواره ایرانی به محل پرتاب انتقال داده شده‌اند. مجتبی سرادقی، مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی ایران عنوان کرد سازمان فضایی ایران اواسط دهه ۸۰ شمسی تاسیس شد و در همان ابتدا سه قرارداد ساخت ماهواره با دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی شریف و امیرکبیر امضا کردیم.