بررسی روش های جدید جست و جوی حیات بیگانه

دانشمندان در حال مطالعه و بررسی روش های جدید جست و جوی حیات بیگانه هستند. سوال اصلی این است که چگونه باید حیات را در سیارات دیگر کشف کنیم؟ آیا باید به دنبال ماده خاصی بگردیم؟ یکی از روش‌ های جست و جوی حیات بیگانه در خارج از منظومه شمسی، زیر نظر گرفتن فضای اتمسفری سیارات دوردست و گازهای تولید شده توسط موجودات زنده است.