اسکریپت محاسبه زمان بارگذاری صفحه

این اسکریپت زمان بارگذاری یا لود شدن صفحه را محاسبه و پس از لود کامل نمایش می دهد. مطابق نمونه قسمت های مختلف اسکریپت را در دو قسمت head و body صفحه قرار دهید.

جهت افزایش یا کاهش مدت زمان نمایش پیغام ،عدد ۲۰۰۰ را در کد تغییر دهید.

$(“#load_time”).fadeIn().delay(2000).fadeOut();