حرکت حباب ها در صفحه

راهنمای استفاده:
فایل ضمیمه را دانلود و در انتهای صفحه قبل ازقرار دهید.
جهت تنظیم تعداد حباب ها و همچنین سرعت حرکت آنها در فایل bubble.js (فایل ضمیمه) مقادیر زیر را تغییر دهید.

var no = 15; // تعداد حباب ها
var speed = 2; // تنظیم سرعت حباب ها. با افزایش مقدار از سرعت حرک حباب ها کاسته می شود

توجه: در صفحات شامل این اسکریپت تک HTML را بدون !DOCTYPE و به صورتاستفاده نمایید. جهت تغییر آیکن حباب با آیکن مورد نظر خود در فایل ضمیمه، به جای فایل bubble.png ، نام آیکن خود را قرار داده و آدرس آن را اصلاح نمایید. در این اسکریپت می توانید از ۳ آیکن مختلف استفاده نمایید.


<body>
<script type="text/javascript" src="bubble.js"></script>
</body>

پیش نمایش

فایل های ضمیمه

bubble.js