ابزار بدست آوردن نام رنگ ها

این ابزار به شما کمک میکند تا نام انگلیسی رنگ هایی که کمتر شناخته شده هستند را بدانیم. این نام ها یا قطعی هستند که با عبارت solid و یا تقریبی و غیرقطعی هستند که با approx در کنار نام رنگ مشخص میشود. نام های تقریبی ممکن است که با نامهای دیگری هم شناخته شوند.

در dropdown این ابزار هم نام تعدادی از رنگ های شناخته شده تر آورده شده است. کد رنگ مورد نظر خود را درمبنانی 16 (hex) وارد کرده تا نام آن نمایش داده شود.