رنگ زمینه با افکت گرادیانت


با استفاده از این ابزار می توانید یک یا چند طیف رنگی با افکت گرادیانت ایجاد نمایید و در پایان کد ایجاد شده را در محل مورد نظر خود استفاده نمایید.