افزودن تب منو


با استفاده از این ابزار می توانید از یکی از روش های مهم و کاربردی نمایش محتوا در صفحه، یعنی نمایش به صورت سربرگی استفاده کنید. این روش یکی از راه های صرفه جویی در فضای صفحات و گنجاندن بیشترین محتوا در یک فضای محدود می باشد.