TEA رمزگذاری متن با الگوریتم

با استفاده از این ابزار می توانید متن خود را به صورت رمزی و کد شده تغییر دهید و برای آن پسورد قرار دهید. جهت بازخوانی متن اصلی هم می توانید با استفاده از همین ابزار و با وارد کردن پسورد آن، متن مورد نظر را بازیابی نمایید.

پسورد:

    
تکرار پسورد: