ابزار ترکیب رنگ و یافتن رنگ های مکمل


این ابزار به شما کمک می کند تا رنگ مورد نظر خود را با نوجه به رنگ مکمل و سایر ترکیب های موجود انتخاب نمایید.

 

 

۲۰۴٫۲۵۵٫۵۱
#CCFF33

 

۱۰۲٫۲۵۵٫۵۱
#۶۶FF33

 

۵۱٫۲۵۵٫۱۰۲
#۳۳FF66

 

۵۱٫۲۵۵٫۲۰۴
#۳۳FFCC

 

۵۱٫۲۰۴٫۲۵۵
#۳۳CCFF

 

۵۱٫۱۰۲٫۲۵۵
#۳۳۶۶FF

 

۱۰۲٫۵۱٫۲۵۵
#۶۶۳۳FF

 

۲۰۴٫۵۱٫۲۵۵
#CC33FF

 

۲۵۵٫۵۱٫۲۰۴
#FF33CC

 

۲۵۵٫۵۱٫۱۰۲
#FF3366

 

۲۵۵٫۱۰۲٫۵۱
#FF6633

 

۲۵۵٫۲۰۴٫۵۱
#FFCC33

 

۱۸۴٫۲۴۵٫۰
#B8F500

 

۱۳۸٫۱۸۴٫۰
#۸AB800

 

۶۱٫۰٫۲۴۵
#۳D00F5

 

۴۶٫۰٫۱۸۴
#۲E00B8