ابزار ترکیب رنگ و یافتن رنگ های مکمل

این ابزار به شما کمک می کند تا رنگ بندی مناسب تری برای کارهای طراحی و گرافیکی خود انتخاب کنید. با وارد کردن رنگ مورد نظر خود در یکی از فرمت های RGB یا Hex، می توانید رنگ های پیشنهادی را برای ترکیب با کد رنگ وارد شده  بدست آورید. کد Hex رنگ ورد نظر خود را بدون علامت # وارد کنید.

رنگ پیشفرض
 

رنگ های پیشنهادی
 

۲۰۴٫۲۵۵٫۵۱
#CCFF33

 

۱۰۲٫۲۵۵٫۵۱
#۶۶FF33

 

۵۱٫۲۵۵٫۱۰۲
#۳۳FF66

 

۵۱٫۲۵۵٫۲۰۴
#۳۳FFCC

 

۵۱٫۲۰۴٫۲۵۵
#۳۳CCFF

 

۵۱٫۱۰۲٫۲۵۵
#۳۳۶۶FF

 

۱۰۲٫۵۱٫۲۵۵
#۶۶۳۳FF

 

۲۰۴٫۵۱٫۲۵۵
#CC33FF

 

۲۵۵٫۵۱٫۲۰۴
#FF33CC

 

۲۵۵٫۵۱٫۱۰۲
#FF3366

 

۲۵۵٫۱۰۲٫۵۱
#FF6633

 

۲۵۵٫۲۰۴٫۵۱
#FFCC33

 

۱۸۴٫۲۴۵٫۰
#B8F500

 

۱۳۸٫۱۸۴٫۰
#۸AB800

 

۶۱٫۰٫۲۴۵
#۳D00F5

 

۴۶٫۰٫۱۸۴
#۲E00B8

۲۱۶ رنگ وب
راهنمای ترکیب رنگ