ابزار انتخاب رنگ

ابزار انتخاب رنگ (Color Picker) به شما کمک می کند تا رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و کد مربوطه را به صورت RGB, CMYK, HSV و HEX بدست آورید. همچنین در این بخش می توانید رنگ ها را بر اساس نام، میزان روشنایی و کد رنگی مرتب سازی کرده و استفاده نمایید. این ابزار در بدست آوردن کد رنگی در فرمت های مختلف کاربرد دارد.

کد رنگ مورد نظر خود را وارد کنید:

R
G
B

H
S
V

C
M
Y
K

HEX: #


راهنمای نام رنگ ها همراه با کد HEX و RGB

White
#FFFFFF
(۲۵۵, ۲۵۵, ۲۵۵)
Snow
#FFFAFA
(۲۵۵, ۲۵۰, ۲۵۰)
Ghost White
#F8F8FF
(۲۴۸, ۲۴۸, ۲۵۵)
Mint Cream
#F5FFFA
(۲۴۵, ۲۵۵, ۲۵۰)
Floral White
#FFFAF0
(۲۵۵, ۲۵۰, ۲۴۰)
Ivory
#FFFFF0
(۲۵۵, ۲۵۵, ۲۴۰)
Alice Blue
#F0F8FF
(۲۴۰, ۲۴۸, ۲۵۵)
Azure
#F0FFFF
(۲۴۰, ۲۵۵, ۲۵۵)
Lavender Blush
#FFF0F5
(۲۵۵, ۲۴۰, ۲۴۵)
Honeydew
#F0FFF0
(۲۴۰, ۲۵۵, ۲۴۰)
Seashell
#FFF5EE
(۲۵۵, ۲۴۵, ۲۳۸)
White Smoke
#F5F5F5
(۲۴۵, ۲۴۵, ۲۴۵)
Old Lace
#FDF5E6
(۲۵۳, ۲۴۵, ۲۳۰)
Linen
#FAF0E6
(۲۵۰, ۲۴۰, ۲۳۰)
Lavender
#E6E6FA
(۲۳۰, ۲۳۰, ۲۵۰)
Misty Rose
#FFE4E1
(۲۵۵, ۲۲۸, ۲۲۵)
Light Cyan
#E0FFFF
(۲۲۴, ۲۵۵, ۲۵۵)
Light Yellow
#FFFFE0
(۲۵۵, ۲۵۵, ۲۲۴)
Cornsilk
#FFF8DC
(۲۵۵, ۲۴۸, ۲۲۰)
Papaya Whip
#FFEFD5
(۲۵۵, ۲۳۹, ۲۱۳)
Beige
#F5F5DC
(۲۴۵, ۲۴۵, ۲۲۰)
Antique White
#FAEBD7
(۲۵۰, ۲۳۵, ۲۱۵)
Light Goldenrod
#FAFAD2
(۲۵۰, ۲۵۰, ۲۱۰)
Blanched Almond
#FFEBCD
(۲۵۵, ۲۳۵, ۲۰۵)
Lemon Chiffon
#FFFACD
(۲۵۵, ۲۵۰, ۲۰۵)
Bisque
#FFE4C4
(۲۵۵, ۲۲۸, ۱۹۶)
Pink
#FFC0CB
(۲۵۵, ۱۹۲, ۲۰۳)
Peach Puff
#FFDAB9
(۲۵۵, ۲۱۸, ۱۸۵)
Gainsboro
#DCDCDC
(۲۲۰, ۲۲۰, ۲۲۰)
Light Pink
#FFB6C1
(۲۵۵, ۱۸۲, ۱۹۳)
Moccasin
#FFE4B5
(۲۵۵, ۲۲۸, ۱۸۱)
Navajo White
#FFDEAD
(۲۵۵, ۲۲۲, ۱۷۳)
Wheat
#F5DEB3
(۲۴۵, ۲۲۲, ۱۷۹)
Light Gray
#D3D3D3
(۲۱۱, ۲۱۱, ۲۱۱)
Pale Turquoise
#AFEEEE
(۱۷۵, ۲۳۸, ۲۳۸)
Pale Goldenrod
#EEE8AA
(۲۳۸, ۲۳۲, ۱۷۰)
Thistle
#D8BFD8
(۲۱۶, ۱۹۱, ۲۱۶)
Powder Blue
#B0E0E6
(۱۷۶, ۲۲۴, ۲۳۰)
Pale Green
#۹۸FB98
(۱۵۲, ۲۵۱, ۱۵۲)
Light Blue
#ADD8E6
(۱۷۳, ۲۱۶, ۲۳۰)
Light Steel Blue
#B0C4DE
(۱۷۶, ۱۹۶, ۲۲۲)
Light Sky Blue
#۸۷CEFA
(۱۳۵, ۲۰۶, ۲۵۰)
Silver (W3C)
#C0C0C0
(۱۹۲, ۱۹۲, ۱۹۲)
Aquamarine
#۷FFFD4
(۱۲۷, ۲۵۵, ۲۱۲)
Light Green
#۹۰EE90
(۱۴۴, ۲۳۸, ۱۴۴)
Plum
#DDA0DD
(۲۲۱, ۱۶۰, ۲۲۱)
Gray (X11)
#BEBEBE
(۱۹۰, ۱۹۰, ۱۹۰)
Khaki
#F0E68C
(۲۴۰, ۲۳۰, ۱۴۰)
Light Salmon
#FFA07A
(۲۵۵, ۱۶۰, ۱۲۲)
Sky Blue
#۸۷CEEB
(۱۳۵, ۲۰۶, ۲۳۵)
Light Coral
#F08080
(۲۴۰, ۱۲۸, ۱۲۸)
Violet
#EE82EE
(۲۳۸, ۱۳۰, ۲۳۸)
Salmon
#FA8072
(۲۵۰, ۱۲۸, ۱۱۴)
Hot Pink
#FF69B4
(۲۵۵, ۱۰۵, ۱۸۰)
Burlywood
#DEB887
(۲۲۲, ۱۸۴, ۱۳۵)
Dark Salmon
#E9967A
(۲۳۳, ۱۵۰, ۱۲۲)
Tan
#D2B48C
(۲۱۰, ۱۸۰, ۱۴۰)
Medium Slate Blue
#۷B68EE
(۱۲۳, ۱۰۴, ۲۳۸)
Sandy Brown
#F4A460
(۲۴۴, ۱۶۴, ۹۶)
Laser Lemon
#FFFF54
(۲۵۵, ۲۵۵, ۸۴)
Dark Gray
#A9A9A9
(۱۶۹, ۱۶۹, ۱۶۹)
Cornflower
#۶۴۹۵ED
(۱۰۰, ۱۴۹, ۲۳۷)
Coral
#FF7F50
(۲۵۵, ۱۲۷, ۸۰)
Dark Sea Green
#۸FBC8F
(۱۴۳, ۱۸۸, ۱۴۳)
Pale Violet Red
#DB7093
(۲۱۹, ۱۱۲, ۱۴۷)
Rosy Brown
#BC8F8F
(۱۸۸, ۱۴۳, ۱۴۳)
Medium Purple
#۹۳۷۰DB
(۱۴۷, ۱۱۲, ۲۱۹)
Orchid
#DA70D6
(۲۱۸, ۱۱۲, ۲۱۴)
PaleVioletRed
#D87093
(۲۱۶, ۱۱۲, ۱۴۷)
Medium Purple
#۹۳۷۰D8
(۱۴۷, ۱۱۲, ۲۱۶)
Tomato
#FF6347
(۲۵۵, ۹۹, ۷۱)
Medium Aquamarine
#۶۶CDAA
(۱۰۲, ۲۰۵, ۱۷۰)
Green Yellow
#ADFF2F
(۱۷۳, ۲۵۵, ۴۷)
Indian Red
#CD5C5C
(۲۰۵, ۹۲, ۹۲)
Dark Khaki
#BDB76B
(۱۸۹, ۱۸۳, ۱۰۷)
Medium Orchid
#BA55D3
(۱۸۶, ۸۵, ۲۱۱)
Slate Blue
#۶A5ACD
(۱۰۶, ۹۰, ۲۰۵)
Royal Blue
#۴۱۶۹E1
(۶۵, ۱۰۵, ۲۲۵)
Turquoise
#۴۰E0D0
(۶۴, ۲۲۴, ۲۰۸)
Dodger Blue
#۱E90FF
(۳۰, ۱۴۴, ۲۵۵)
Medium Turquoise
#۴۸D1CC
(۷۲, ۲۰۹, ۲۰۴)
Deep Pink
#FF1493
(۲۵۵, ۲۰, ۱۴۷)
Light Slate Gray
#۷۷۸۸۹۹
(۱۱۹, ۱۳۶, ۱۵۳)
Purple (X11)
#A020F0
(۱۶۰, ۳۲, ۲۴۰)
Blue Violet
#۸A2BE2
(۱۳۸, ۴۳, ۲۲۶)
Peru
#CD853F
(۲۰۵, ۱۳۳, ۶۳)
Gray (W3C)
#۸۰۸۰۸۰
(۱۲۸, ۱۲۸, ۱۲۸)
Slate Gray
#۷۰۸۰۹۰
(۱۱۲, ۱۲۸, ۱۴۴)
Spring Green
#۰۰FF7F
(۰, ۲۵۵, ۱۲۷)
Gold
#FFD700
(۲۵۵, ۲۱۵, ۰)
Cadet Blue
#۵F9EA0
(۹۵, ۱۵۸, ۱۶۰)
Lime Green
#۳۲CD32
(۵۰, ۲۰۵, ۵۰)
Chartreuse
#۷FFF00
(۱۲۷, ۲۵۵, ۰)
Orange Red
#FF4500
(۲۵۵, ۶۹, ۰)
Orange
#FFA500
(۲۵۵, ۱۶۵, ۰)
Blue
#۰۰۰۰FF
(۰, ۰, ۲۵۵)
Dark Orange
#FF8C00
(۲۵۵, ۱۴۰, ۰)
Red
#FF0000
(۲۵۵, ۰, ۰)
Magenta
#FF00FF
(۲۵۵, ۰, ۲۵۵)
Deep Sky Blue
#۰۰BFFF
(۰, ۱۹۱, ۲۵۵)
Cyan
#۰۰FFFF
(۰, ۲۵۵, ۲۵۵)
Yellow Green
#۹ACD32
(۱۵۴, ۲۰۵, ۵۰)
Yellow
#FFFF00
(۲۵۵, ۲۵۵, ۰)
Lime (W3C) Green (X11)
#۰۰FF00
(۰, ۲۵۵, ۰)
Dark Orchid
#۹۹۳۲CC
(۱۵۳, ۵۰, ۲۰۴)
Lawn Green
#۷CFC00
(۱۲۴, ۲۵۲, ۰)
Goldenrod
#DAA520
(۲۱۸, ۱۶۵, ۳۲)
Steel Blue
#۴۶۸۲B4
(۷۰, ۱۳۰, ۱۸۰)
Medium Spring Green
#۰۰FA9A
(۰, ۲۵۰, ۱۵۴)
Crimson
#DC143C
(۲۲۰, ۲۰, ۶۰)
Chocolate
#D2691E
(۲۱۰, ۱۰۵, ۳۰)
Medium Sea Green
#۳CB371
(۶۰, ۱۷۹, ۱۱۳)
Maroon (X11)
#B03060
(۱۷۶, ۴۸, ۹۶)
Medium Violet Red
#C71585
(۱۹۹, ۲۱, ۱۳۳)
Firebrick
#B22222
(۱۷۸, ۳۴, ۳۴)
Dark Violet
#۹۴۰۰D3
(۱۴۸, ۰, ۲۱۱)
Light Sea Green
#۲۰B2AA
(۳۲, ۱۷۸, ۱۷۰)
Dim Gray
#۶۹۶۹۶۹
(۱۰۵, ۱۰۵, ۱۰۵)
Dark Turquoise
#۰۰CED1
(۰, ۲۰۶, ۲۰۹)
Brown
#A52A2A
(۱۶۵, ۴۲, ۴۲)
Medium Blue
#۰۰۰۰CD
(۰, ۰, ۲۰۵)
Sienna
#A0522D
(۱۶۰, ۸۲, ۴۵)
Dark Slate Blue
#۴۸۳D8B
(۷۲, ۶۱, ۱۳۹)
Dark Goldenrod
#B8860B
(۱۸۴, ۱۳۴, ۱۱)
Sea Green
#۲E8B57
(۴۶, ۱۳۹, ۸۷)
Olive Drab
#۶B8E23
(۱۰۷, ۱۴۲, ۳۵)
Forest Green
#۲۲۸B22
(۳۴, ۱۳۹, ۳۴)
Saddle Brown
#۸B4513
(۱۳۹, ۶۹, ۱۹)
Dark Olive Green
#۵۵۶B2F
(۸۵, ۱۰۷, ۴۷)
Dark Blue
#۰۰۰۰۸B
(۰, ۰, ۱۳۹)
Dark Red
#۸B0000
(۱۳۹, ۰, ۰)
Dark Cyan
#۰۰۸B8B
(۰, ۱۳۹, ۱۳۹)
Dark Magenta
#۸B008B
(۱۳۹, ۰, ۱۳۹)
Midnight Blue
#۱۹۱۹۷۰
(۲۵, ۲۵, ۱۱۲)
Indigo
#۴B0082
(۷۵, ۰, ۱۳۰)
Green (W3C)
#۰۰۸۰۰۰
(۰, ۱۲۸, ۰)
Olive
#۸۰۸۰۰۰
(۱۲۸, ۱۲۸, ۰)
Navy
#۰۰۰۰۸۰
(۰, ۰, ۱۲۸)
Teal
#۰۰۸۰۸۰
(۰, ۱۲۸, ۱۲۸)
Purple (W3C)
#۷F007F
(۱۲۷, ۰, ۱۲۷)
Maroon (W3C)
#۷F0000
(۱۲۷, ۰, ۰)
Dark Slate Gray
#۲F4F4F
(۴۷, ۷۹, ۷۹)
Dark Green
#۰۰۶۴۰۰
(۰, ۱۰۰, ۰)
Black
#۰۰۰۰۰۰
(۰, ۰, ۰)